Integritetspolicy

staticbar

Uppdaterad 2022-05-02

VI TAR DIN PERSONLIGA INTEGRITET PÅ STORT ALLVAR.
Personuppgiftsskydd är viktigt för oss och vi är måna om din personliga integritet. Denna Integritetspolicy är tillämplig för varje person som är i kontakt med Bolageriet, delar personuppgifter direkt eller indirekt med Bolageriet AB (”Bolageriet”, ”vi” eller ”oss”) genom användning av våra webbsidor eller vår webbaserade tjänst för bl.a. bokföring, fakturering m.m. “tjänsten”.

Genom att dela uppgifter, besöka oss online, kontakta våra anställda, besöka oss på kontoret, delta i våra event, använda tjänsten godkänner du att vi behandlar personuppgifter i enlighet med vad som framgår i denna policy samt accepterar våra allmänna villkor inklusive vårt personuppgiftsbiträdesavtal.

Bolageriet har sitt säte i Sverige och vi behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) som implementerar europeiska Dataskyddsdirektivet 95/46/EG. Vår adress är Box 130 34, 103 01 Stockholm Sverige. När det gäller frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på gdpr@bolageriet.se.

INTEGRITETSPOLICYNS TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Denna Integritetspolicy avser personuppgiftsbehandling för vilken Bolageriet är personuppgiftsansvarig, dvs. i de fall Bolageriet har bestämt ändamål och medel för behandlingen tex information som krävs för att göra en känn-din-kund process eller utfärda och skicka en faktura som gäller betalning av Bolageriets tjänster.  För undvikande av missförstånd; denna Integritetspolicy gäller inte för någon personuppgiftsbehandling som Bolageriet utför i egenskap av personuppgiftsbiträde i samband med din användning av våra tjänster. För mer information om Bolageriets ansvar och åtagande gällande sekretess och behandling av personuppgifter, se våra allmänna villkor inklusive personuppgiftsbiträdesavtal. Vi kan även komma att inhämta information om dig från 3:e part – I dessa fall genom offentliga register eller genom kreditupplysningsföretag.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

 • Med personuppgifter avses uppgifter som kan hänföras till dig som fysisk person. Vi kan komma att behandla följande typer av personuppgifter:
 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Användarinformation när du besöker vår webbplats. Sådan information kan inkludera IP-nummer, e-postadress, lösenord, typ av enhet och webbläsare, tidszon, geografisk position och även information om hur du interagerar med våra tjänster, exempelvis vilka funktioner du använder, vad du är intresserad av och vilka knappar du trycker på.
 • Genom hemsidan analyserar vi även dig genom 3:e partslösningar. Programmen vi använder idag är Facebook Pixel och Googles analyseringsverktyg. Vi anonymiserar din data men du är ändå spårbar i våra program. Vi profilerar din data för att optimera upplevelsen och relevansen i vår marknadsföring.
 • Vi analyserar även vår trafik och användarbeteenden genom HotJar.
 • HotJar, Facebook & Google kan ha sina servrar utanför EU/EES.
 • Vi använder tredje parts spårningstjänster som utnyttjar cookies och sidtaggar (kallas även för webbsignaler) för att samla in data om besökare på våra webbplatser. Dessa data inkluderar användnings- och användarstatistik. E-postmeddelanden som skickas av Bolageriet eller av användare genom våra tjänster innefattar sidtaggar som gör det möjligt för avsändaren att samla in information om vem som har öppnat e-postmeddelanden och klickat på länkar i dem. Om du kommer till en Bolageriet-webbplats från en extern källa (t.ex. en länk på en annan webbplats eller i ett epostmeddelande), registrerar vi information om källan som hänvisade dig till oss.
 • Annan information som vi mottar från dig i samband med din kontakt med oss.

Ändamål med behandlingen
Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med kund-avtalet.
 • Laglig grund, tex Bokföringslagen och penningtvättslagen.
 • Administration av affärsrelationen med dig.
 • För att utveckla och förbättra våra tjänster.
 • För att ge dig information och erbjudanden om våra tjänster, och även från utvalda tredje parter.
 • På sikt kan Bolageriet profilera våra besökare och marknadsföra oss genom dessa besökare genom användarbeteende och annan data. Laglig grund är då vårt berättigade intresse.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer endast att behållas så länge som behövs för att uppfylla de syften som definieras i denna policy.

De flesta av dina personuppgifter kommer att behållas under din kundrelation med Bolageriet. Vissa personuppgifter kan behållas efter att din kundrelation med oss har upphört, om det krävs eller tillåts enligt gällande lagar. Till exempel, efter att vår relation har upphört, lagrar vi uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla bokföringslagen, skattelagstiftningar och penningtvättslagen. När dina personuppgifter inte längre krävs enligt lag eller rättigheter eller skyldigheter av endera parten, kommer vi att radera dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. Dina rättigheter är Rätt till Information, Rätt till Tillgång, Rätt till rättelse, Rätt till radering, Rätt till begränsning av behandling, Rätt att göra invändningar, Rätt till dataportabilitet samt rätt till information om Automatiserade beslut.

Observera dock att viss information är absolut nödvändig för att uppfylla de syften som definieras i denna policy och kan också krävas enligt lag. Sådana personuppgifter får således inte tas bort.

Har du frågor eller vill ändra dina uppgifter, vänligen kontakta oss på gdpr@bolageriet.se.

Säkerhet
Vi upprätthåller säkerhetsåtgärder (inklusive fysiska, elektroniska och administrativa åtgärder) som är lämpliga för att skydda personuppgifter från förlust, förstörelse, felaktig användning och obehörig åtkomst eller avslöjande. Till exempel begränsar vi åtkomsten till personuppgifter till behöriga anställda och tjänsteleverantörer som behöver känna till informationen i samband med sina arbetsuppgifter.

Tänk på att inget säkerhetssystem kan förhindra alla potentiella säkerhetsöverträdelser, även om vi strävar efter att tillhandahålla lämpliga säkerhetsåtgärder för personuppgifter. Om en säkerhetsöverträdelse inträffar kommer vi att informera dig i enlighet med gällande lagar.

Överföring av personuppgifter till tredje part
Personuppgifter kan komma att lämnas ut till Bolageriets leverantörer, till myndigheter, samarbetspartners samt till andra banker och finansiella institut i den mån det behövs för att Tjänsten ska kunna fullgöras, hanteras eller utredas eller om det är nödvändigt för att Bolageriet eller av Bolageriet anlitade parter ska kunna fullgöra åtaganden enligt lag och föreskrifter för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut till externa parter som erbjuder tjänster för att förhindra bedrägerier och missbruk av Tjänsten. I samband med registrering kan Personuppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag för att Bolageriet ska kunna verifiera kundens identitet.

Överföring av personuppgifter till tredje land
I fall där PuA i samband med Behandlingen överför Personuppgifter till ett land utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetet (”EES”) och som av Europeiska kommissionen inte anses uppfylla en adekvat skyddsnivå i förhållande till Lagstiftningen ska Parterna ingå ett tilläggsavtal baserad på Standardavtalsvillkor.

Har PuB anlitat ett Underbiträde med innebörden att Personuppgifter överförs till ett land utanför EES som Europeiska kommissionen inte anser uppfylla en adekvat skyddsnivå i förhållande till Lagstiftningen ska PuB och Underbiträdet ingå ett tilläggsavtal baserad på Standardavtalsvillkor.

I förekommande fall ska PuB på begäran tillhandahålla PuA en underskriven kopia av ett sådant tilläggsavtal som avses ovan. I händelse av konflikt mellan detta Biträdesavtal och Standard-avtalsklausuler har Standardavtalsklausulerna företräde.

Vi kan komma att dela personuppgifter med tredje part för de ändamål som förklaras ovan. Vi kan komma att överföra personuppgifter till ett land utanför EES, men vi kommer i sådant fall säkerställa att överföringen är laglig och säker.

Som ovan nämnts, kom ihåg att denna Integritetspolicy inte gäller någon personuppgiftsbehandling som du kan vara ansvarig för som en följd av användning av våra tjänster. Du, eller den part du representerar, är alltid ansvarig för att din personuppgiftsbehandling sker i enlighet med tillämplig lag.

COOKIES POLICY
Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft 25 juli 2003 ska besökaren på webbplatsen informeras om sajten använder cookies. Användaren ska också ges en möjlighet att ställa in sina cookies. Vi på Bolageriet använder cookies för att optimera hemsidan, tjänsten och vårt innehåll. Vi använder oss av Hotjar, Facebook och Googles program. För en närmre och mer detaljerad översyn kan du använda programmet ”What-Runs” eller kontakta oss. Vill du inte att vi använder, lagrar och nyttjar informationen från dig genom Cookies kan du stänga av dessa i din webbläsare. Gå då till ”Säkerhetsinställningar”. Du kan också rensa dina cookies i din webbläsare.
Vill du ställa en fråga eller behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig.

Ändringar i denna policy
Vi kan komma att ändra denna policy från tid till annan. Om vi gör några ändringar i policyn, kommer vi att låta dig veta det på vår webbplats på https://www.bolageriet.se/integritetspolicy, där du också hittar den senaste versionen av denna policy.

Kontakta oss
Om du har några frågor angående denna policy eller de personuppgifter som vi behandlar om dig, vänligen kontakta oss på gdpr@bolageriet.se.

Om du tror att det finns ett problem med hur vi hanterar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till din nationella dataskyddsmyndighet i EU/EES. I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten. Du hittar kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten här: www.imy.se.